Vi har 60 års erfaring i udlejning - 400 forskellige varer på hylderne - klarer fra få til flere tusinde gæster
Søgning
Søg efter varer:

 
Vis kurv
Vis kurv

Kurv

0,00 DKK
0
  • Århus
  • Lystrup
  • Odder


Vilkår

!!!!! PS: Da vi er en UDLEJNINGSVIRKSOMHED , gør vi opmærksom på at vi ikke er omfattet af de nye returregler vedr. NETKØB !!!!!!

LEVERINGS BETINGELSER:
Rent juridisk skal det man har lånt / lejet tilbageleveres i samme stand som da man modtog det.

1) Anvendelse

Følgende almindelige lejebetingelser anvendes på al leje af materiel fra ESKE.dk ApS., med mindre andet er specielt skriftligt aftalt.

2) Lejeperiode

Hvis ikke andet er aftalt, gælder nævnte priser for én dag eller weekend, samt mulighed for afhentning eller levering dagen før og efter. Hvis ESKE.dk ApS. ikke modtager det lejede rettidigt, opkræves 50 % af det fulde beløb for hver efterfølgende uge. For Jukebokse er lejeperioden kun selve festdagen og frem til næste morgen, med mindre andet er aftalt.

3) Afbestilling af telte

For telte og tilbehør til samme, betales 50 % af lejeværdien ved afbestilling senere end 30 dage før leveringen.

4) Eventuel ændringer eller afbestilling af andet

Af hensyn til vores arbejdsgang er det ikke muligt at ændre en ordre nedad senere end 6 arbejdsdage før leveringsdagen. I konfirmationsperioden gælder dog 14 dage før. Ved eventuel annullering af lejeaftale inden 14 dage før aftalt levering, betales 50 % af det fulde beløb. Ordre der afbestilles 8 dage inden levering - betales det fulde beløb. Da der på digitale Jukebokse betales en stører afgift pr. måned til NBC og GRAMEX vil der ved afbestilling efter 14 dage fra bestillingsdatoen blive opkrævet et gebyr på kr. 500,-

5) Levering & transport

Ved transport forstås kørsel fra ESKE.dk ApS’s adresse, og så tæt på lejers ønskede brugsadresse som lovligt muligt. Hvis ikke andet er aftalt er lejer behjælpelig med aflæsning og læsning af det lejede materiel på brugsadressen

Vore transportpriser er baseret på kollektiv udbringning, hvorfor vi kun kan oplyse ca. leveringstidspunkter (Ønskes fast leveringstidspunkt betales der særlig fragt). Normaltaksten er gældende for ordre hvor aflevering er max. 10 mtr. fra vor lastbil.  Skal der bæres mere end 10 mtr. eller skal der bæres op på f.eks. 1 sal eller mere betales særlig fragttillæg. (Vedr: Telte er der dobbelt fragt - 4 x fragt i alt - da vi skal have 2 mand med)

SELV AFHENTNING:.
Lejer er selvfølgelig velkommen til selv at afhente service, og mindre ordre, MEN det er en betingelse at dette foregår i en lukket, rengjort vogn/trailer og altså IKKE på åben trailer, således at transporten af det lejede materiel kan foregå under betryggende forhold.
De skal ligeledes selv sørge for på- og aflæsning.
LEVERING AF ORDRE:
For levering af større ordre på borde, stole mm., er det ikke muligt for selvafhentning og ordren vil blive tillagt gældende fragtgebyr. Jukeboksen leveres, hvis ikke andet er aftalt på selve festdagen og lejer eller en af lejeren udpeget ansvarlig myndig person skal være til stede ved modtagelsen og afhentning, samme person skal reklamerer overfor chaufføren såfremt der er visuelle skader på jukeboks eller tilbehør – Såfremt chaufføren skønner det, skal lejer eller dennes repræsentant være behjælpelig med af og pålæsning samt placering af jukeboksen, det samme gør sig gældende uden opfordring ved trapper eller svært passable passager.
I tilfælde af strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, krig, brand, statslige indgreb eller anden force majeure, som forhindrer, eller i væsentlig grad vanskeliggør levering af materiellet, udsættes levering af materiellet, så længe den pågældende tilstand varer.
 

6) Forsinkelse

Hvis en levering forsinkes eller forhindres på grund af de i pkt. 5 nævnte forhold, er lejer berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen er væsentlig for lejer.

7) Ansvar for levering fra samarbejdspartnere

ESKE.dk ApS. fralægger sig ethvert ansvar for levering af varer og/eller tjenester fra tredje part (dvs. vores eventuelle samarbejdspartnere herunder madleverandører).Hvorfor evt, reklamationer skal ske direkte til denne leverandør.

8) Udlejningsbetingelser for telte

Lejer kan ikke forvente at få det lejede opstillet i tilfælde af så dårligt vejr, eller anden force majeure, at det opstillede ville lide væsentlig skade. ESKE.dk ApS er uden ansvar for eventuel opstået forsinkelse som følge heraf.
ESKE.dk ApS er ligeledes ikke ansvarlig for uvejr, vind eller temperatur.
Iht. Beredskabsstyrelsens krav skal et telt kunne fæstnes med pløkker ved hvert ben eller fæstnes til betonklodser (360 kr/stk)

8A) Specielt for telte og tilhørende gulve

Jordbunden skal være af en sådan beskaffenhed, at teltpløkke kan isættes forsvarligt.
Hvis ESKE.dk ApS. skal lægge gulv, skal arealet være plant og evt. græs skal IKKE være nyslået. Ved eventuel opklodsning af gulv bliver der beregnet ekstra timeløn + materialeforbrug.
Står lejer selv for nedlægning og optagning af gulvet skal pladerne leveres stablet, som ved modtagelsen.
Lejer fjerner enhver form for affald i og omkring teltet, inden dette nedtages.
Opvarmning af telte skal foregå ved hjælp af materiel, der er godkendt til dette brug.
Lejer er selv ansvarlig for myndighedernes eventuelle godkendelse af opstillingen. (Kan være nødvendigt i visse tilfælde)!

9) Ansvarlig person + hjælpere

Der skal altid være én til to hjælpere, og en ansvarlig person tilstede ved opstillingen, for rigtig placering etc., og ved nedtagning for konstatering af eventuelle skader.

10) Opklæbning mv.

Henstilling af genstande og opklæbning på teltdugen må ikke finde sted. Der må ej heller grilles, bruges åben ild eller rygeovn i - eller i nærheden af de lejede telte.

11) Ansvar for det lejede materiel

Rent juridisk skal det man har lånt / lejet tilbageleveres i samme stand som da man modtog det – det vil sige - så længe det lejede befinder sig hos lejeren, er denne ansvarlig for enhver hændelig skade, der eventuel måtte påføres det lejede, ligesom lejer bærer risikoen for det lejedes bortkomst eller hændelige undergang.
Kan en reparation udføres, sker dette ved ESKE.dk ApS.’s, foranstaltning og for lejers regning. Ved bortkomst og ikke reparerbare skader, erstattes til fuld nyværdi. ESKE.dk ApS. er ikke ansvarlig for eventuel personskade forvoldt af det lejede.
For Telte har ESKE.dk ApS tegnet en All-risk forsikring for det lejede med en selvrisiko for kunden på kr. 3.000 pr. skade.
Ved leje af Telte, Forlystelser og gulve tillægges lejeprisen inkl. moms en forsikringsandel på 7,2 %. Det er en betingelse for forsikringsdækningen, at de lejede genstande opbevares og behandles betryggende, at der udvises påpasselighed, samt at anmeldelse af skader sker straks over for forsikringsselskabet. I alle tilfælde hvor forsikringen ikke dækker - og dette ikke kan bebrejdes ESKE.dk ApS - er lejer ansvarlig i fuldt omfang for skaden.

12) Betalingsbetingelser / Priser

Lejebeløbet faktureres med et miljøtillæg  på 5 %, og for evt andre ydelser betales kontant ved modtagelse af faktura ved overførelse /betaling på netbank (FI-kortlinie er på faktura).
Ordre der indeholder mad- og drikkevare betales senest 8 dage før brugsdatoen 
For leje af telte og andre større arrangementer kan der opkræves et aconto på 50 % 8 uger før brugsdatoen. Ved fremsendelse af frankerede forsendelse påføres et fakturerings gebyr. Ved for sen betaling påføres renter ifølge gældende lov, samt et rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker.

13) Eventuelle reklamationer

Eventuelle reklamationer skal foretages inden ibrugtagning, dog senest 12 timer efter modtagelse. Hvis lejer ikke rapporterer til ESKE.dk ApS. om fejl eller mangler, inden for den givne tidsramme, betragtes materiellet som modtaget i fejlfri stand, hvorved lejer har ansvaret som beskrevet i pkt. 11. Senere reklamationer anerkendes ikke.
 

14) Særligt

Alle lejede effekter returneres i rengjorte stand, hvis ikke andet er aftalt, dog ikke de dele, der på ordrebekræftelsen står nævn med at vi vasker op (blandt andet drikkeglas), stofduge  og servietter som tilbageleveres i en vasketøjssæk - alle udleverede duge og servietter bliver sendt til vaskeri uanset om de er brugte eller ej. Ved afhentning/tilbagelevering skal det lejede service være pakket i samme emballage som det blev leveret i.
Afleveres service uafvasket / urent / kalkplettet beregnes et opvasketillæg på 55% af lejen (max. lejen for 1 brug)
Borde, stole og emballage til materiellet må ikke udsættes for fugt, regn eller lignende.
Alle angivelser for mål og vægt er ca. angivelser.
Der kan også forekomme små forskelle i længder på dugene. Dette har ingen betydning hvis De vælger de korrekte længder til bordene. ESKE.dk ApS vil gerne vejlede om hvilke længder De skal bruge.
Da vi ikke med 100% sikkerhed kan garantere at der ikke er sandkorn under dupperne på stole- og bordben henstiller vi kunderne til selv at tjekke disse efter inden brug - man er velkommen til at sætte filtdutter under for at beskytte sit gulv, SKAL dog af kunden fjernes efter brug.

15) Rengøring

- Sølvlysestager overhældes med kogende vand til stearinen er opløst. Tørres herefter med et viskestykke.
- Sølvfade og varmeplader må ikke rengøres med skuresvamp eller skurepulver! (kun med blød børste)
- Borde tørres af med en fugtig klud.
- Stole renses med lunkent vand (evt. stearin klarer vi)
- Rødvinspletter på duge eller tøj overhældes straks med hvidvin (neutraliserer rødvinen)!
- Teltgulve skal være fejet før afhentning.
- Alt vort bestik, glas og porcelæn tåler opvaskemaskine, men husk at kontrollere salt og afspændingsmiddel i maskinen.
- Brugte duge tilbageleveres i vasketøjssæk, og ikke i plastposer.


ESKE.dk ApS. forbeholder sig retten til prisændringer

 

Til toppen