Vi har 60 års erfaring i udlejning - 400 forskellige varer på hylderne - klarer fra få til flere tusinde gæster
Søgning
Søg efter varer:

 
Vis kurv
Vis kurv

Kurv

0,00 DKK
0
 • Århus
 • Lystrup
 • Odder

Festlige anledninger - Barnedåb

Et liv uden fester er som en landevej uden kroer – og barnet skal lære det fra første færd!
I Danmark forsømmer vi ikke en lejlighed til en fest, og da barnedåb normalt finder sted i forbindelse med en Gudstjeneste om formiddagen, er det naturligt, at man indbyder til en bid mad efter dåbshandlingen. Om det skal være frokost eller egentlig middag, afhænger meget af traditioner indenfor de enkelte familier.
En frokost vil ofte være mere uformel, og da dåben som regel tiltrækker familiernes børn i alle aldre, kan det også være det mest praktiske.
Borddækningen er naturligvis holdt i lyserødt til pige og lyseblåt til drengen.
Oftest laves ingen bordplan, men hvis en sådan laves, er det naturligt at gudmoderen samt fadderne får hæderspladserne, det vil sige pladserne i nærheden af forældrene.
Det er yderst sjældent, at der spilles musik til barnedåb, men ofte har bedsteforældre "begået" en sang! Skal en sang skrives, kan den evt. tilegnes forældrene – eller man kan lade sangen udforme, som var den fra barnet.
Det er normalt, at barnets fader eller moder holder en takketale for fadderne, og at fadderne efterfølgende takker for tilliden.

Dåbsritualet

Ved dåb under en højmesse kan dåbs salmen være en af gudstjenestens almindelige salmer.
Efter dåbs salmen spørger præsten:
Er barnet hjemmedøbt? - Nej!
LOVPRISNING OG BØN
Præsten siger:
Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.
Lad os alle bede!
Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du ved din enbårne Søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv.
Vi beder dig:
Tag i nåde mod dette barn (disse børn), som vi bærer frem for dit åsyn.
Indlem det (dem) i din menighed, og bevar det (dem) i dit samfund både her og hisset!
Amen.

SKRIFTLÆSNING

Præsten fortsætter, og menigheden rejser sig.
Således taler vor Herre Jesus Kristus:
"Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende."
Evangelisten Markus skriver:
Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: "Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke tager imod Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det." Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.
Så vil vi nu hjælpe dette barn (disse børn)
til hans velsignelse
ved at døbe det (dem)
i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

KORSTEGNELSE

Barnet - dersom der er flere børn, hvert barn for sig - bæres hen til døbefonten.
Præsten tegner derefter med hånden kors for ansigtet og brystet af den, der skal døbes, og siger:
Modtag det hellige korses tegn
både for dit ansigt og for dit bryst,
til et vidnesbyrd om,
at du skal tilhøre
den korsfæstede Herre Jesus Kristus.
Hvad er barnets navn? - N.N.

TROSBEKENDELSE

N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? - Ja!
Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber? - Ja!
Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde? - Ja!
Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? - Ja!
Vil du døbes på denne tro? - Ja!

DÅBSHANDLING

Præsten øser vand tre gange på hovedet af den, der skal døbes, og siger:
N.N. Jeg døber dig
i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.
Præsten lægger hånden på den døbtes hoved og siger:
Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader,
som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden
og skænket dig syndernes forladelse,
han styrke dig med sin nåde til det evige liv!
Han bevare din udgang og indgang
fra nu og til evig tid! Amen.
Dersom flere skal døbes, gentages for hver enkelt afsnittet fra korstegnelsen og til og med håndspålæggelsen.

FADERVOR

Derefter bedes Fadervor. Herunder lægger præsten hånden på den døbtes (de døbtes) hoved.
Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.
I stedet kan anvendes:
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.
Fred være med dig (jer)!

FADDERTILTALE

Menigheden sætter sig. Til barnets (børnenes) faddere og forældre siger præsten:
I, som er faddere til dette barn (disse børn), kan nu bevidne, at det (de) er døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Og I skal vide, hvad I skylder det barn, hvis faddere I er. Hvis det sker, at forældrene dør, før barnet kommer til skels alder, da skal I, så vidt I har mulighed for det, drage omsorg for, at det oplæres i den kristne børnelærdom, for at det må blive i Kristus, ligesom det nu ved dåben er indpodet i ham.
Fred være med jer!
Eller
I forældre og faddere til dette barn (disse børn) er nu vidner på, at det (de) er døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. I forældre skal oplære jeres barn i den kristne tro og bede for det, for at det må blive i Kristus, ligesom det nu ved dåben er indpodet i ham. Og sker det, at forældrene dør, før barnet bliver voksent, da skal I faddere, så vidt det står til jer, drage omsorg for, at det oplæres i den kristne tro.
Fred være med jer!
Præsten er frit stillet med hensyn til faddertiltalens ordlyd, men kan benytte én af ovenstående tiltaler, der er vejledende for tiltalens indhold.
Ved dåb af voksne slutter præsten med en kort fri tiltale til dåbsvidnerne.

DÅBSSALME

Efter dåben synges en salme. Ved dåb i forbindelse med en højmesse fortsættes herefter som en almindelig højmesse, og salmen kan være en af gudstjenestens almindelige salmer.
(DÅBSKOLLEKT)
Ved dåb i forbindelse med gudstjeneste, hvor der også er nadver, kan som slutningskollekt i gudstjenesten anvendes kollekten til Første søndag efter påske. Ved gudstjenester uden nadver og ved særlige dåbs gudstjenester anvendes som slutningskollekt følgende dåbs kollekt:
Lad os alle bede!
Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig af hjertens grund,
fordi du har ladet os komme til den nådefulde dåb,
hvori du skænkede os syndernes forladelse,
Helligånden og det evige liv
for din Søns, Jesu Kristi, skyld.
Vi beder dig:
Bevar os i troen,
så at vi aldrig tvivler om denne din gave,
og styrk os ved din Helligånd
til at stride mod synden og blive i vor dåbs nåde,
indtil vi bliver til evig tid salige,
ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre,
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed.
Menigheden:
Amen.
Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste.

Den Kirkelige betydning

Dåben er det ene af de to sakramenter. Det andet er nadveren.
Selve ordet at døbe kommer af "dyppe". Oprindeligt dyppede man nemlig hele kroppen under vandet. Det kan ses i udformningen af mange gamle kirkers døbefonte med en stor kumme under dåbsfadet.
Ved dåben bliver vi et Guds barn - dvs. et menneske, som Gud aldrig glemmer. Vi døbes til et liv i tro på Gud.
Ved dåb i Folkekirken bliver man samtidigt medlem af Folkekirken.
Vandet i dåben er vand, som det vi kan vaske os i og renses ved. Dåb er en renselse fra synd.
I den betydning bygger dåben på den dåb, som blev udført af Johannes Døber. Han prædikede for mennesker, at de skulle omvende sig og gøre bod.
Mennesker, der blev ramt af denne forkyndelse, blev døbt i Jordan-floden for at rense sig fra de gamle overtrædelse og for at indvie sig til at leve bedre. Denne side kommer også til udtryk i forbindelse med den kristne dåb.
Martin Luther skriver, at vandet ved dåben betyder, at det gamle menneske skal druknes ved daglig anger og bod (Den lille Katekismus). Dåben betyder altså også en livslang kamp mod synden og det onde.
Dåben blev samtidig til noget andet og mere, da Jesus kom til Johannes Døber for at blive døbt. Guds Søn blev døbt på linje med syndere.
Derved bliver dåben også et synligt udtryk for Guds vilje til at komme ind i vores situation, tage os ved hånden og tilgive os vore synder og give os adgang til Gud og hans Rige.
I dåben får vi derfor del i "det levende håb, som vi er genfødt til ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde".
I dåben knyttes vi til den korsfæstede og opstandne. Vi skal "korsfæste", bekæmpe det onde i os, og vi skal få del i opstandelsen.
Paulus skriver sådan i brevet til romerne: "Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv".
- Romerbrevet kap. 6, v. 3-4.
Dåben sætter os ind i en sammenhæng, som betyder forsagelse af det onde og tro på den treenige Gud.
Kilde: Folkekirken.

Spørgsmål & svar

Her finder du en liste med de mest almindelige spørgsmål angående barnedåb.
Kilde: Roskilde Stift
 • Hvad betyder dåb?
Selve ordet at døbe kommer af "dyppe". Oprindeligt dyppede man nemlig hele kroppen under vandet. Ved dåben bliver det sagt, at vi er antaget som et Guds barn - dvs. et menneske, som Gud aldrig glemmer. Ved dåb i Folkekirken bliver man samtidig medlem af Folkekirken.
 • Hvad er hjemmedåb?  Hvad er nøddåb?
Er der fare for barnets liv, kan der foretages hjemmedåb eller nøddåb i hjemmet, på sygehuset eller et andet sted af en præst, eller hvis der ikke var tid til at hente en præst, foretages dåben af en af de tilstedeværende.  Ritualet for hjemme / nøddåb findes bag i Den Danske Salmebog.  Har man ikke salmebogen ved hånden, kan man øse 3 håndfulde vand på barnets hoved og sige barnets navn.  "N.N. Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.  Amen."  Har man ikke valgt navn, kan man sige "Du vor mindste slægtning, jeg døber dig..."  Nøddåb uden præstens medvirken meddeles snarest til præsten eller kirkekontoret, og barnet kan siden fremstilles i kirken.
 • Er det nødvendigt at blive døbt for at blive medlem af folkekirken?
Ja.  Man bliver ikke født ind i folkekirken.  Det er heller ikke nok, at ens forældre er medlemmer af folkekirken.  Medlemskab kræver en aktiv handling, nemlig dåb.  Dåb i andre kristne trossamfund anerkendes af folkekirken.
 • Må man fotografere og filme under dåben?
Det varierer fra kirke til kirke.  Det er en god idé at spørge til de lokale regler, når man er til dåbssamtale hos præsten.  Efter gudstjenesten er der normalt lejlighed til at fotografere.
 • Hvad er en fadder?
En fadder er dåbsvidne og skal drage omsorg for, at barnet oplæres i den kristne tro.  Der skal være mellem 3 og 5 faddere, og alle skal være over konfirmationsalderen.  En af forældrene kan være fadder.  Fadderskab er ikke juridisk gældende i tilfælde af forældrenes død.  Ønsker man, at barnet skal være hos en af fadderne, skal der derfor laves et testamente.
 • Kan andre end præster døbe?
Som hovedregel nej.  Dåben foregår i kirken, hvor præsten står for dåbshandlingen.  I nødssituationer, hvor barnet er alvorligt sygt eller døende, og hvor man ikke kan nå at tilkalde en præst, kan en anden foretage dåben.
 • Hvordan kan man blive døbt som voksen?
Er man ikke døbt som barn, kan man altid henvende sig til sin præst med henblik på at blive døbt. Sammen med præsten aftaler man dåbsforberedelsen. I fællesskab aftales, om dåben skal finde sted ved en offentlig gudstjeneste eller under mere stille omstændigheder.
 • Skal man døbes igen ved genindmeldelse i folkekirken?
Nej. Dåben er en begivenhed, der finder sted én gang i livet. De kristne trossamfund anerkender hinandens dåb, så ønsker man at konvertere fra katolicismen til protestantismen (Folkekirken), så gælder ens dåb. Det samme gælder, hvis man har udmeldt sig af folkekirken, og ønsker at genoptage medlemskabet. Genoptagelse af medlemskabet finder sted efter anmodning til præst/kirkekontor.
 • Hvordan får man en ny dåbsattest, hvis den gamle er blevet væk?
På landet henvender man sig til præsten, i byer til kirkekontoret. Præsten / kirkekontoret udsteder en ny dåbsattest. Attesten er gratis.
 • Kan man blive gift i en kirke, hvis man ikke er døbt?
Vielse i en kirke kræver, at mindst en af brudeparret er døbt og medlem af folkekirken.
 • Hvad er en huemor?
I folkemunde kaldes den kvinde, der under dåben bærer barnets hue/kyse for huemor.
 • Hvad er reglerne for barnets efternavn(e)?
Et barn får ved fødslen forældrenes efternavn, hvis forældrene har samme efternavn. Har forældrene ikke samme efternavn, kan de vælge om barnet skal have faderens eller moderens efternavn. Det navn, der ikke vælges, kan barnet få som mellemnavn.
 • Hvilke navne er godkendte ifølge danske navnelov?

  Kirkeministeriets lister over godkendte navne: Pigenavne og Drengenavne. Et barn skal have et eller flere fornavne. Som fornavn må ikke vælges et navn, der kan blive til ulempe for barnet.
 • Hvad laver man til en dåbssamtale?
Dåbssamtalen foregår enten i præstegården/sognegården eller i kirken. De formelle oplysninger om barnets navn og faddernes navne og adresser ordnes. Derudover gennemgås dåbsritualet, herunder hvad dåben betyder. Det er en god lejlighed til at stille spørgsmål, f.eks. om, hvordan man kan opdrage sit barn i den kristne tro.
 • Er en fadder det samme som en gudmor/gudfar?
Udtrykket gudfar/gudmor er folkelige betegnelser, som ikke findes i de officielle regler eller i dåbens liturgi. Her taler man kun om faddere, der alle uanset titel eller øvrige funktioner fungerer som dåbsvidner. I folkemunde kaldes den person, der bærer barnet til dåb for gudmor / gudfar.
 • Skal dåbsbarnet have en lang hvid dåbskjole på?
Nej. Hvad barnet har på afgør forældrene. Den lange hvide dåbskjole med tilhørende hue har været tradition siden 1700-tallet. Den lyserøde eller lyseblå pynt for henholdsvis piger og drenge er kommet til senere. I mange familier er der tradition for, at dåbskjolen går i arv. Efter dåben broderes barnets navn på kjolen som symbol på, at barnet er optaget i slægten.
 • Hvad er et dåbslys?
I nogle kirke får man ved dåben et dåbslys. Lyset tændes første gang ved barnets dåb og herefter hvert år på barnets dåbsdag.
 • Skal barnet døbes inden for de første 6 måneder?
Nej. Barnet skal have navn senest 6 måneder efter fødslen enten ved dåb eller ved meddelelse til præsten / kirkekontoret. Der er intet til hinder for, at barnet døbes efter det er et halvt år.
 
 
 
 
Til toppen